Verdensarvkoordinatoren er sekretær for rådet og arbeidsutvalget. Røros kommune har arbeidsgiveransvar for verdensarvkoordinatoren. Stillingen finansieres gjennom statlige tilskudd.

Sammen med arbeidsutvalget skal verdensarvkoordinatoren utarbeide forslag til årlig handlingsplan, forberede møter i verdensarvrådet, og iverksette/følge opp rådets beslutninger.

…Verdensarvverdiene knytter seg til kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som kan vise spor etter malmleting, gruvedrift og smeltehytter, kullmiler, gamle veier, transportruter, fløtingsanlegg, ferdasgarder, kraftstasjoner, taubaner, det bynære jordbruket, byborgernes setre og lystgårder, grender og tettsteder som oppsto eller utviklet seg som følge av bergverket, samiske kulturminner med mer.…

Rådet konstituerer seg selv med valg av leder og nestleder for en periode på 2 år. Leder og nestleder utgjør rådets arbeidsutvalg. Verdensarvrådet har møte etter behov, men minst to ganger i året. Saksliste og dokumenter skal sendes ut senest 14 dager før.

Les mer om våre vedtekter på denne siden.