Vedtekter for verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen

Vedtatt 07.05.2012

Formål

Verdensarvrådet skal arbeide for ivaretakelse av verdensarvverdiene i tråd med verdensarvkonvensjonen og intensjonserklæringen for Røros bergstad og Circumferensen. Rådet skal initiere bruk av verdensarvstatusen til beste for hele Circumferensen.

…Verdensarvverdiene knytter seg til kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som kan vise spor etter malmleting, gruvedrift og smeltehytter, kullmiler, gamle veier, transportruter, fløtingsanlegg, ferdasgarder, kraftstasjoner, taubaner, det bynære jordbruket, byborgernes setre og lystgårder, grender og tettsteder som oppsto eller utviklet seg som følge av bergverket, samiske kulturminner med mer. ….

Sammensetning

 • ordfører i Røros kommune
 • ordfører i Holtålen kommune
 • ordfører i Os kommune
 • ordfører Tolga kommune
 • ordfører i Engerdal kommune
 • politisk oppnevnt representant for Sametinget
 • politisk oppnevnt representant for Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • politisk oppnevnt representant for Hedmark fylkeskommune

Observatører med forslags og talerett

 • Representant for MIST
 • Representant for Rørosmuseet
 • Representant for Hedmarks fylkesmuseum AS v/Nord-Østerdalsmuseet
 • Kulturminneforvalter Røros kommune
 • Representant for Destinasjon Røros
 • Representant for fylkesmannen i Hedmark
 • Representant for fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 • Representant for Riksantikvaren

Rådsmedlemmer kan oppnevnes med faste vararepresentanter.
Rådsmedlemmer og observatører kan delta på møtene med bisittere etter behov.

Konstituering

Rådet konstituerer seg selv med valg av leder og nestleder for en periode på 2 år. Leder og nestleder utgjør rådets arbeidsutvalg.

Møtevirksomhet

Verdensarvrådet har møte etter behov, men minst to ganger i året. Saksliste og dokumenter skal sendes ut senest 14 dager før.

Oppgaver

 • Være pådriver for god, samordnet og enhetlig forvaltning av verdensarvverdiene
 • Bidra til samarbeid og informasjon mellom lokale, regionale og nasjonale myndigheter
 • Være en arena for diskusjon, rådgivning og avklaring av saker som har betydning for verdensarven
 • Arbeide for mobilisering av ressurser til gjennomføring av tiltak

Verdensarvrådet skal initiere prosjekter som

 • Bidrar til økt lokal verdiskaping med utgangspunkt i verdensarven
 • Bidrar til langsiktig kunnskaps- og kapasitetsbygging for å fremme beste praksis
 • Fremmer bevisstgjøring og formidling av verdiene i verdensarvområdet
 • Fremmer bevisstgjøring og økt kunnskap om UNESCO og verdensarvkonvensjonen
 • Arbeide for å ivareta og synliggjøre de samiske perspektivene i verdensarven
 • Være høringsorgan for saker som angår verdensarvstatusen
 • Utarbeide årlig handlingsplan, iverksette tiltak og følge disse opp
 • Stimulere til lokalt engasjement og frivillig arbeid

Sekretariat

Verdensarvkoordinatoren er sekretær for rådet og arbeidsutvalget. Røros kommune har arbeidsgiveransvar for verdensarvkoordinatoren. Stillingen finansieres gjennom statlige tilskudd.

Sammen med arbeidsutvalget skal verdensarvkoordinatoren utarbeide forslag til årlig handlingsplan, forberede møter i verdensarvrådet, og iverksette/følge opp rådets beslutninger.

Litt om oss

Verdensarvrådet skal arbeide for ivaretakelse av verdensarvverdiene i tråd med verdensarvkonvensjonen og intensjonserklæringen for Røros bergstad og Circumferensen. Rådet skal initiere bruk av statusen til beste for hele Circumferensen.

Bilder på Flickr

Kontakt Verdensarvrådet

Røros kommune v/Torfinn Rohde
Bergmannsgata 19
7374 Røros

Tlf.: 72 41 95 55 / 977 13 676
torfinn.rohde@roros.kommune.no

Utviklet av Frontal Media © 2012 | Verdensarvrådet - All Rights Reserved

scroll to top